viết thuê luận văn 99
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN UY TÍN NHẤT
HOTLINE: 0989-546-803
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quản trị tài chính là gì? Cơ sở lý luận về quản trị tài chính doanh nghiệp

Từ lâu, quản lý tài chính đã trở thành một trong những chức năng cơ bản không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Theo đó, quản lý tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong tổ chức như quản lý tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy, việc quản trị tài chính tốt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm các nguồn lợi nhuận mới như đầu tư bằng vốn cổ phần, vốn vay,…Thực tế cho thấy rằng, doanh nghiệp nào xây dựng và thực hiện tốt công tác quản trị tài chính doanh nghiệp thì càng phát triển tốt, lợi nhuận cao và cạnh tranh tốt. Để hiểu rõ về quản trị tài chính doanh nghiệp là gì, hãy cùng tham khảo bài viết sau cùng Luận Văn 2S nhé.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp được hiểu là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để góp phần đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp

Có nhiều quan niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp như sau:

Theo Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Quản trị tài chính là một trong những chức năng quản trị cơ bản và quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp, có vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp đó. Quản trị tài chính bao gồm những vấn đề liên quan đến quản lý tài sản của doanh nghiệp, huy động và thu hút các nguồn vốn việc phân bổ vốn như thế nào và các quyết định liên quan đến đầu tư và sử dụng thông tin tài chính trong quá trình ra quyết định.

Theo sách Quản trị tài chính của NXB Thống Kê: Quản trị tài chính được hiểu là các hoạt động phối trí các dòng tiền tệ trong doanh nghiệp để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đưa ra. Quản trị tài chính liên quan đến đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản theo mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.

Quan niệm khác cho rằng: Quản trị tài chính doanh nghiệp là sự tác động của nhà quản trị đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình quản lý. Công việc này được thực hiện thông qua một cơ chế được gọi là cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp. Cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp được hiểu là một tổng thể bao gồm các phương pháp, các hình thức và công cụ được vận dụng nhằm quản trị các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định mà doanh nghiệp đặt ra.

Như vậy, có thể kết luận: Quản trị tài chính doanh nghiệp là các hoạt động nhằm chi phối dòng tiền gồm chi phí, đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản cũng như các hoạt động phân tích, đánh giá và thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển và gia tăng lợi nhuận cho công ty.

quan_tri_tai_chinh_la_gi_luanvan99
Quản trị tài chính là gì?

Xem thêm

20 Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh mới nhất 2022

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Có 3 khía cạnh thể hiện vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp gồm:

Thứ nhất, huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thường nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của mình cũng như cho đầu tư phát triển. Vai trò tài chính doanh nghiệp thể hiện ở chỗ xác định đúng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh và phải lựa chọn các phương pháp cũng như hình thức thích hợp để huy động vốn từ bên trong lẫn bên ngoài để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn. Ngày nay, vai trò tài chính của doanh nghiệp ngày càng quan trọng hơn trong việc chủ động các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng và liên tục với chi phí huy động vốn thấp.

Thứ hai là tổ chức sử dụng vốn hiệu quả và tiết kiệm: hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào việc tổ chức sử dụng vốn. Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Việc huy động vốn kịp thời có ý nghĩa giúp doanh nghiệp chớp được các cơ hội kinh doanh và giảm bớt hoặc tránh những thiệt hại do ứ đọng vốn gây ra. Việc hình thành và sử dụng tốt các quỹ của doanh nghiệp cùng với các hình thức thưởng, phạt vật chất hợp lý sẽ thúc đẩy cán bộ công nhân viên gắn liền với doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và cải tiến sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, giám sát và kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Thông qua các hình thức chi tiền tệ hằng ngày, tình hình tài chính và thực hiện chi tiêu tài chính sẽ giúp lãnh đạo và nhà quản trị tài chính đánh giá khái quát và kiểm soát các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các tồn tại vướng mắc trong kinh doanh từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế kinh doanh.

vai_tro_cua_quan_tri_tai_chinh_doanh_nghiep_luanvan99
Vai trò của quản trị tài chính là gì?

Bài viết liên quan:

Phương án kinh doanh là gì? Các bước xây dựng phương án kinh doanh

Nội dung chính của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị nguồn vốn và tài sản

Quản trị sử dụng vốn và tài sản trong phạm vi doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nghĩa vụ theo dõi chặt chẽ biến động của vốn và tài sản, đảm bảo đúng theo nguyên tắc kế toán hiện hành, tránh thất thoát, mất vốn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm mở sổ và ghi sổ kế toán theo dõi chính xác toàn bộ tài sản và vốn hiện có theo đúng chế độ hạch toán kế toán, thống kê hiện hành và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của tài sản và vốn.

Doanh nghiệp có quyền sử dụng vốn và quỹ để kinh doanh dựa trên nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản và vốn hiện có theo định kỳ.

Quản trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng vốn và tài sản của mình để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận và quy mô sản xuất kinh doanh. Các hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp như mua cổ phiếu, góp vốn liên doanh, góp cổ phần và các hình thức đầu tư,…Doanh nghiệp nhà nước cũng được phép đưa vốn và tài sản để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bảo toàn và phát triển vốn: Đây là nghĩa vụ doanh nghiệp cần thực hiện để bảo vệ lợi ích của nhà nước về vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Quản trị nguồn vốn và tài sản trong phạm vi ngoài doanh nghiệp: Giám sát sử dụng vốn nhà nước là nội dung quan trọng trong hoạt động giám sát tài chính nhằm theo dõi khách thể quản trị nhằm hướng các hoạt động của khách thể quản lý theo đúng mục tiêu mà chủ thể quản lý lựa chọn, phù hợp với quy chế pháp luật hiện hành.Các cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện vai trò quản lý nhà nước thông qua giám sát.

Quản trị chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về vật chất và lao động mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành kinh doanh trong một thời kỳ nhất định bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lương, tiền công, kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, chi phí giao dịch và các chi phí bằng tiền khác,…

Quản trị doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Quản lý doanh thu: Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền thu được từ tất cả các hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu từ các hoạt động khác,…doanh thu có ý nghĩa quan trọng về hoạt động của doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần quản lý doanh thu để từ đó tăng doanh thu hiệu quả bằng cách chú ý chất lượng sản phẩm và có mức giá bán hợp lý.

Quản lý lợi nhuận: Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, là đòn bẩy kinh tế quan trọng và là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tăng lợi nhuận, doanh nghiệp cần lập kế hoạch gia tăng lợi nhuận và có kế hoạch phân phối lợi nhuận theo đúng quy định.

noi_dung_quan_tri_tai_chinh_doanh_nghiep_luanvan99
Nội dung chính của quản trị tài chính doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Nhân tố liên quan đến cơ chế, chính sách: Các chính sách kinh tế tác động mạnh mẽ đến công tác quản trị tài chính doanh nghiệp gồm chính sách định hướng phát triển kinh tế như chính sách công nghiệp, chính sách thương mại, chính sách đầu tư và phát triển,...Các chính sách này tác động đến việc quản lý doanh nghiệp, góp phần tạo ra một cơ cấu kinh tế và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển,…

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản trị: Đây là yếu tố cơ bản nhất vì hoạt động quản trị tài chính do con người làm chủ thể tổ chức và thực hiện thông qua các quyết định của mình. Cần có những người cán bộ có phẩm chất, năng lực kết hợp với kinh nghiệm, bản năng để phát huy hết tiềm năng và đạt hiệu quả cao nhất.

Cơ chế quản lý, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý: Cơ chế quản lý cần có sự chặt chẽ, đúng đắn trên cơ sở logic, khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động, giải quyết được mối quan hệ sẽ mang lại hiệu quả quản lý tốt. Hình thức quản lý gồm tập trung và phân cấp tùy vào tính chất phức tạp của hoạt động. Phương pháp quản lý cần xem xét dưới các góc độ trực tiếp, gián tiếp hay theo sát diễn biến của hiện tượng và chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.

Bối cảnh kinh tế - xã hội, chính trị và các yếu tố môi trường tự nhiên: Bối cảnh kinh tế có ảnh hưởng đến công tác quản trị và kết quả đạt được của doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp công tác quản lý tài chính nhanh và chính xác, thống nhất về mặt dữ liệu để tạo tiền đề cho quy trình cải cách về mặt nghiệp vụ một cách hiệu quả. Tùy vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp mà các điều kiện về địa lý, địa hình cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp vì vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề này và có chính sách quản lý hiệu quả. Trên đây là những thông tin quan trọng về quản trị tài chính doanh nghiệp là gì, nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan, hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé. Ngoài ra, nếu như bạn đang cần sử dụng dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê, tham khảo bài viết: https://luanvan99.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid5.html

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
THÔNG TIN LIÊN HỆ - LUẬN VĂN 99

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU

- VP Hà Nội: Tòa nhà Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- VP HCM: Tòa nhà Dali, 24C, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989-546-803

Email: dichvuluanvan99@gmail.com

Copyright © 2008 by LV99 - Top các dịch vụ viết thuê luận văn uy tín